Xin công văn chấp thuận người lao động nước ngoài

Tình huống:

Doanh nghiệp A có vốn đầu tư nước ngoài, đang có nhu cầu thuê chuyên gia nước ngoài là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nhựa. Vậy đối với việc sử dụng lao động người nước ngoài thì cần thực hiện những hồ sơ, thủ tục gì?

Căn cứ pháp lý:

  1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013.
  2. Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam.

Ý kiến tư vấn:

Pháp luật lao động qui định chỉ sử dụng lao động nước ngoài đối với những vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Do vậy, Doanh nghiệp lưu ý giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài với cơ quan thẩm quyền.

Điều 4, Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định:

“1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Chi tiết về thủ tục, vui lòng tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ