img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

02. Luật áp dụng

1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013
2. Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam
3. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
4. Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.
5. Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Báo cáo giải trình/báo cáo giải trình thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

04. Thời gian xử lý 15 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 500 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ