Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Công ty

Tình huống:

Công ty tôi là Công ty TNHH một thành viên thành lập từ năm 2017, vì trong quá trình kinh doanh không đạt hiệu quả như mong muốn, nay tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian 1 năm. Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư về trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Cơ sở pháp lý:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
  4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn:

Tại Điều 200 Luật doanh nghiệp quy định “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.”

Trường hợp Công ty kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ, thì Công ty có quyền thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện sau trong thời gian tạm ngừng kinh doanh:

  • Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ;
  • Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Để thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo đúng quy định, Công ty cần thực hiện thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh cho Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ