img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp
  2. Thông báo tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện (nếu có văn phòng đại diện)
  3. Thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh (nếu có chi nhánh)
  4. Thông báo tạm ngừng địa điểm kinh doanh (nếu có địa điểm kinh doanh)

Bước 2: Nộp hồ sơ

 Doanh nghiệp gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động

Bước 3: Nhận kết quả 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt động

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ