Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

1. Các trường hợp tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

  • Nhà đầu tư có yêu cầu tạm ngừng hoạt động của dự án đang hoạt động, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư;
  • Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.Thành phần hồ sơ

Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Trình tự thủ tục

  • Bước 1: Nhà đầu tư nộp Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

4. Các vấn đề cần lưu ý:

Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ