Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

1. Điều kiện giãn tiến độ đầu tư

Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;
  • Nhà đầu tư giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

2. Thành phần hồ sơ

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

3. Trình tự thủ tục

Bước 1: Nhà đầu tư nộp Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

4. Các vấn đề cần lưu ý:

Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.
Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ