Thủ tục bảo hộ quyền tác giả với phần mềm máy tính

Theo quy định tại Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì chương trình máy tính là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Việc đăng ký bản quyền tác giả đối với chương trình máy tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả bảo vệ tài sản của mình, ngăn chặn các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai. Vậy, quy trình đăng ký bản quyền tác giả đối với chương trình máy tính được thực hiện như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 50, Điều  51, Điều 52, Điều 53, Điều 54 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của chương trình máy tính hoặc người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
  • Hai bản sao bản định hình chương trình máy tính (đĩa CD ghi nội dung chương trình hoặc bản in chương trình máy tính);
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các văn bản, tài liệu nêu trên được thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đối với chương trình máy tính sẽ được nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 3: Nhận kết quả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của chương trình máy tính sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn hợp lệ nếu chương trình máy tính đảm bảo điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây là văn bản pháp lý để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính nói riêng không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả bởi lẽ quyền tác giả đối với chương trình máy tính được bảo hộ kể từ thời điểm chương trình máy tính được công bố lần đầu tiên. Tuy nhiên, đối với tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, họ sẽ không phải chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ