Một người có được phép làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp phải có người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì không ghi nhận có quy định một người đã làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này không được đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp khác (chỉ trừ trường hợp Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác quy định tại Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014).

Như vậy,  một người có thể làm người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau, trừ trường hợp quy định nêu trên.

Tuy nhiên, khi một người làm đại diện theo pháp luật của hai hay nhiều công ty cần phải nắm rõ quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cụ thể:

(i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

(ii) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

(iii) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Trên đây là tư vấn của Bizlawyer về người đại diện theo pháp luật của công ty. Bizlawyer cung cấp các dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Quý Khách hàng mong muốn được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ qua Hotline 0868881900 hoặc Email: info@bizlawyer.vn.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ