Lập dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Tình huống Về việc lập dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh:

Công ty A là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang hoạt động trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, do chi phí thuê nhà xưởng trong KCN quá cao nên công ty A muốn xây dựng nhà xưởng ngoài khu công nghiệp thông qua hình thức xin nhà nước cho thuê đất/giao đất thì có phù hợp hay không? Nếu có thì thẩm quyền thuộc cơ quan nào?

Ý kiến tư vấn:

1. Điều kiện được giao đất/cho thuê đất:

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013, trong trường hợp nhà đầu tư xin giao đất/thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Cụ thể: (a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên; (b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác – khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
  • Kỹ quỹ theo quy định của pháp luật đầu tư;
  • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án khác. Được thể hiện qua các tài liệu sau: a) Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; b) Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

Theo đó, Nhà đầu A  tư cần rà soát các điều kiện nêu trên để xác định được tính khả thi về việc xin Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

2. Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Căn cứ theo Điều 32, Luật đầu tư 2014, Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

“1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.”

Theo đó, có thể thấy rằng, trường hợp của Công ty A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Kết luận

Trình tự thủ tục về xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quý khách có thể tham khảo tại đây

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đầu tư nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ