Điều kiện thành lập, hoạt động trường mầm non của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư thì hoạt động của trường mầm non là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, để có thể hoạt động, trường mầm non của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

1. Về vốn đầu tư

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, dự án đầu tư thành lập trường mầm non phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

2. Về địa điểm đặt trường mầm non

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 27 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT địa điểm đặt trường mầm non cần đáp ứng các điều kiện:

(1) Được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường; thuận lợi cho trẻ em đến nhà trường;

(2) Diện tích khu đất xây dựng: Bình quân tối thiểu 08 m2/trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã và 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn.

3. Về cơ sở vật chất và trang, thiết bị

– Yêu cầu chung:

(1) Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành;

(2) Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; đảm bảo an toàn và yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy;

(3) Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng;

– Yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện của các khối công trình thuộc khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi), thuộc khối phòng phục vụ học tập (phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng), thuộc khu vực nhà bếp, thuộc khối phòng hành chính quản trị (văn phòng nhà trường, phòng ban giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên), sân vườn: Cần đáp ứng các điều kiện tương ứng theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP, Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT.

4. Về chương trình giáo dục

Điều 37 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về chương trình giáo dục tại trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

– Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

– Được tổ chức giảng dạy theo:

+ Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Chương trình giáo dục của nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với trẻ là công dân Việt Nam học tập tại Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Về tổ chức lớp học

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, định mức trẻ theo độ tuổi như sau:

Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ:

– Trẻ 03 – 12 tháng tuổi: 15 trẻ/nhóm;

– Trẻ 13 – 24 tháng tuổi: 20 trẻ/nhóm;

– Trẻ 25 – 36 tháng tuổi: 25 trẻ/nhóm.

Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo:

– Trẻ 03 – 04 tuổi: 25 trẻ/lớp;

– Trẻ 04 – 05 tuổi: 30 trẻ/lớp;

– Trẻ 05 – 06 tuổi: 35 trẻ/lớp.

Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 (hai) trẻ khuyết tật.

6. Về nhân sự

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 86/2018/NĐ-CP; Điều 16, 17 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT và Điều 1 Thông tư 05/2011/TT-BGDÐT, tiêu chuẩn về nhân sự tại Trường mầm non phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Đối với Hiệu trưởng

– Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý;

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

• Đối với Phó Hiệu trưởng

– Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non;

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

• Đối với giáo viên và nhân viên

– Giáo viên mầm non: ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương trở lên;

– Nhân viên y tế học đường, kế toán: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên theo chuyên môn được giao;

– Nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ: phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

Sau khi chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như trình bày ở trên, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị cho phép thành lập trường mầm non, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được phép thành lập và hoạt động.

 

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ