Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật đầu tư, kinh doanh trò chơi điện tử là một trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Theo đó, khi nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam, nhà đầu tư cần đáp ứng những yêu cầu, điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:

Khoản 4 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài”.

Và khoản 2, khoản 3 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp”; “Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử”.

Như vậy, để có thể triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(1) Là doanh nghiệp (Công ty) được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam
Theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, đối với lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khi nhà đầu tư hoạt động dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Trong đó, phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

(2) Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đối với trò chơi điện tử G1, Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đối với trò chơi điện tử G2, G3, G4

Theo quy định tại Điểm a Khoản 18 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, Công ty của nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đối với trò chơi điện tử G1 khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

– Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng của pháp luật Việt Nam;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Công ty của nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đối với trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet;

– Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

(3) Có Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử G1 do Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam cấp hoặc thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử G2, G3, G4

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ