Cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, rau sạch có cần cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thực phẩm là một trong những tác nhân trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Do vậy, việc bảo đảm chất lượng của thực phẩm cũng được đặt ra và được đặc biệt chú trọng. Theo đó, việc có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những điều kiện để các chủ thể kinh doanh lĩnh vực thực phẩm thực hiện hoạt động kinh doanh. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt thì chủ thể mới không cần xin giấy chứng nhận trên.

Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này”. Trong đó, các trường hợp kinh doanh thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP bao gồm:

  • Kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
  • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ (Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật – Khoản 10 Điều 3 Nghị định 15/2018/NĐ-CP);
  • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay – Khoản 27 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010);
  • Kinh doanh thức ăn đường phố;

Như vậy, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, rau sạch cần căn cứ nội dung trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp cửa hàng thuộc một trong bốn trường hợp nêu trên thì cửa hàng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cửa hàng vẫn phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
  • Trường hợp cửa hàng không thuộc 04 trường hợp nêu trên, cửa hàng cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ