Chi nhánh tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi thông báo tạm ngừng hoạt động

Tình huống:

Chi nhánh Công ty cổ phần A tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh 1 năm, từ năm 09/2018. Đến nay, Chi nhánh Công ty mong muốn được trở lại hoạt động trước thời hạn đã đăng ký tạm dừng. Vậy Chi nhánh Công ty cần thực hiện các thủ tục gì với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
  4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn:

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Việc Chi nhánh Công ty mong muốn được trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Công ty cần thực hiện thủ tục Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trình tự, thủ tục thực hiện tham khảo tại đây

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ