img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh muốn tiếp tục hoạt động trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của doanh nghiệp
  2. Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh (nếu có chi nhánh)
  3. Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của văn phòng đại diện (nếu có văn phòng đại diện)
  4. Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của địa điểm kinh doanh (nếu có địa điểm kinh doanh)

Bước 2: Nộp hồ sơ

 Doanh nghiệp gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tiếp tục kinh doanh

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ