Dịch vụ

img4Service

Doanh Nghiệp

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm 2019, cả nước có 79.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2018; Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 23.100 doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 9.300 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng các doanh nghiệp ngày càng phát sinh nhiều các thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập, hoạt động. Năm 2015 khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, đã mở ra một cơ chế khá thoáng theo tinh thần “Doanh nghiệp được tự do kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp trước pháp luật”. Điều đó vừa là thuận lợi, cũng vừa là thách thức với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động khi hệ thống các quy định pháp luật của Việt Nam hiện nay vô cùng nhiều nhưng lại chưa đồng bộ.

Thấu hiểu được những khó khăn đó, Bizlawyer cung cấp tới Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn toàn diện từ thành lập doanh nghiệp gồm các hoạt động như: tư vấn lựa chọn loại hình, cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động, lĩnh vực hoạt động và các vấn đề liên quan phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Quý Khách hàng; tư vấn hoạt động của doanh nghiệp sau thành lập như: Thay đổi quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, địa bàn hoạt động, cơ cấu quản lý … hay hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình) phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp; cho đến tư vấn hoạt động tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan mà Doanh nghiệp cần lưu ý khi tạm ngừng/giải thể