img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bước 2:  Nộp hồ sơ 

Doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 3.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ