img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Đề nghị cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

01. Nội dung dịch vụ

Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phải trả phí theo quy định.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
3. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;
4. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/01/2019.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Giấy tờ, hợp đồng giao dịch chứng minh sự liên quan giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp được đề nghị cung cấp thông tin;
  2. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin;
  3. Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng dịch vụ;
  4. Giấy chứng thực cá nhân hợp lệ.

Bước 2:  Nộp hồ sơ 

  1. Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Phòng đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
  2. Doanh nghiệp nộp phí cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Doanh nghiệp sau khi Doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ và phí theo quy định của pháp luật

04. Thời gian xử lý Trong ngày đề nghị

05. Phí dịch vụ 2.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ