img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục hủy con dấu của doanh nghiệp (đối với dấu công an)

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Công văn xin trả lại con dấu cho cơ quan công an trình bày rõ lý do cần trả dấu
  2. Bản sao ĐKKD, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức
  3. Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp
  4. Giấy giới thiệu trả dấu kèm theo giấy tờ cá nhân của người đi trả dấu

Bước 2:  Nộp hồ sơ

  1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trả mẫu dấu tại cơ quan cấp mẫu dấu
  2. Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và giao phiếu hẹn cho người trả dấu

Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 5 ngày làm việc, Doanh nghiệp mang theo con dấu và phiếu hẹn tới để làm biên bản thu hồi con dấu

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ