img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Quyết định cho phép thành lập trường mầm non

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường mầm non tư thục thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non theo quy định pháp luật.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP
2. Nghị định 135/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục, nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mầm non; địa điểm dự kiến làm trụ sở trường mầm non.
2. Đề án thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ. Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trường mầm non

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

04. Thời gian xử lý 25 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 20.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ