imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

01. Nội dung dịch vụ

Nếu nhà đầu tư làm mất hoặc làm hỏng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1.Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao thẩm định trong 5 ngày làm việc và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 500 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ