img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp có dự định kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì phải xin cấp Giấy phép đủ điều kiện an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật

02. Luật áp dụng

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ
4. Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở
– Đối với người Việt Nam ở trong nước: Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý)
– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam
5. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
6. Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm và người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên (Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài)
7. Giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ (Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan giải quyết:
– Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an: đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ
– Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài và không có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

Bước 3: Cục/Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì Cục/Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự trong vòng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 35.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ