img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nhập khẩu

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) thì phải tiến hành thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn (phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật) theo quy định của pháp luật.

02. Luật áp dụng

1. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007
2. Nghị định 132/2008/NĐ-CP
3. Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
4. Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
5. Nghị định 74/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp tự đánh giá hoặc thông qua tổ chức chứng nhận đã đăng ký đánh giá về tính hợp chuẩn

Bước 2: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)
2. Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)
3. Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố
4. Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn (nếu doanh nghiệp không tự công bố hợp chuẩn mà dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký)
5. Quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý (trường hợp doanh nghiệp tự công bố hợp chuẩn nhưng chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý)
6. Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực (trường hợp doanh nghiệp tự công bố hợp chuẩn và được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý)
7. Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký (nếu doanh nghiệp tự công bố hợp chuẩn)

Bước 3: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ lên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Kỹ thuật ở tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và lưu 01 bộ hồ sơ tại doanh nghiệp

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục sẽ xem xét tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Chi cục sẽ ra thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 5: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chi cục ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho doanh nghiệp

04. Thời gian xử lý 08 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 5.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ