img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thông báo mẫu con dấu, thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu, thủ tục huỷ mẫu con dấu

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014;
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Thông báo mẫu con dấu

Bước 2: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

Bước 3: Kết quả
Khi nhận thông báo mẫu con dấu Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.200.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ