img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

01. Nội dung dịch vụ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân có hiệu lực, chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
2. Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ