img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

01. Nội dung dịch vụ

Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014;
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận

Bước 3: Nhận kết quả
Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.200.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ