img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Hợp tác xã

01. Nội dung dịch vụ

1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.
2. Khi thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh.

02. Luật áp dụng

1. Luật hợp tác xã 2012;
2. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;
3. Nghị định 107/2017/NĐ-CP;
4. Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

* Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện:
1. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã
2. Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị

* Trường hợp thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh:
1. Thông báo
2. Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị
3. Điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi (Trường hợp thay đổi điều lệ)
4. Danh sách thành viên sau khi thay đổi (Trường hợp thay đổi số lượng thành viên)
5. Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi (Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã)

Bước 2: Nộp hồ sơ
Hợp tác xã nộp hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đến Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ