img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH/Công ty cổ phần khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

01. Nội dung dịch vụ

Điều kiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật:
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
2. Hồ sơ hợp lệ
3. Nộp đầy đủ lệ phí theo quy định

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty
3. Quyết định và biên bản họp có ghi nhận sửa đổi Điều lệ như sau:
– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên; hoặc
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; hoặc
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty; hoặc
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết , nêu rõ lý do, và các yêu cầu sửa đổi bổ sung nếu có

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ