img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên/2 thành viên, Công ty cổ phần khi thay đổi tên doanh nghiệp

01. Nội dung dịch vụ

Điều kiện đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:
1. Tên doanh nghiệp mới được đặt theo đúng quy định
2. Hồ sơ đăng ký hợp lệ
3. Nộp đầy đủ lệ phí đăng ký

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần; hoặc Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên ghi rõ việc thay đổi tên doanh nghiệp

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết , nêu rõ lý do, và các yêu cầu sửa đổi bổ sung nếu có

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 2.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ