imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

01. Nội dung dịch vụ

1. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.
2. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (theo mẫu)
2. Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
3. Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành
4. Bản sao hợp đồng BCC.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở kế hoạch và đầu tư
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp văn phòng điều hành nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

04. Thời gian xử lý 15 ngày

05. Phí dịch vụ 1500 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ