imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3:  Nhận kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

04. Thời gian xử lý Trong ngày

05. Phí dịch vụ 250 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ