imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

01. Nội dung dịch vụ

Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có nhu cầu).

02. Luật áp dụng

1. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ
Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhà đầu tư nhận kết quả ngay thời điểm nộp hồ sơ.

04. Thời gian xử lý Trong ngày

05. Phí dịch vụ 250 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ