imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01. Nội dung dịch vụ

1. Trường hợp áp dụng: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hết hạn.
2. Không áp dụng với trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập do có hành vi vi phạm

02. Luật áp dụng

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016
2. Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn
2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài; (được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự)
3. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; (kèm theo bản dịch có chứng thực)
4. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở Công thương nơi đặt văn phòng đại diện
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp văn phòng đại diện nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Công thương/Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao xem xét hồ sơ, yêu cầu bổ sung (nếu có) và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

 

 

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ