img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp phải đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau:
1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2. Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

02. Luật áp dụng

1. Luật du lịch 2017
2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP
3. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại nếu thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành, mức ký quỹ như sau:
a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 VNĐ
b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ
c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ
Bước 2: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (theo mẫu)
2. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh thay đổi.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Tổng cục Du lịch

Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng Cục Du lịch cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 5.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ