imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án/quyết định của tòa án/trọng tài

01. Nội dung dịch vụ

Đối với dự án đầu tư phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án, trọng tài thì nhà đầu tư căn cứ bản án, quyết định đó để điều chỉnh, tiếp nhận, tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư và thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
3. Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới theo nội dung điều chỉnh

04. Thời gian xử lý 15 ngày

05. Phí dịch vụ 3000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ