img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký thay đổi hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
3. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Thông báo thay đổi hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Bước 2: Thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

Bước 3: Nộp hồ sơ tại
– Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện
– Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh/văn phòng đại diện định chuyển tới (nếu chuyển địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. rường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ