img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó (sàn giao dịch thương mại điện tử) thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 52/2013/NĐ-CP
2. Thông tư 47/2014/TT-BCT
3. Thông tư 04/2016/TT-BCT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
2. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).
3. Đề án cung cấp dịch vụ theo Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 4, Điều 14, TT 47/2014.
5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có)

Bước 2: Đăng ký tài khoản trên website www.online.gov.vn
Bước 3: Tiến hành đăng ký qua website www.online.gov.vn và đính kèm hồ sơ đăng ký
Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, Bộ Công Thương phản hồi qua tài khoản của doanh nghiệp về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký
Bước 5: (Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ), doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung trên tài khoản.
Bước 6: (Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ), doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương)
Bước 7: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành xác nhận việc đăng ký thông qua thư điện tử đăng ký của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký để thương nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

04. Thời gian xử lý 42 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 20.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ