imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư trước khi lập dự án đầu tư (thông tin quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin

Bước 2: Nộp hồ sơ
Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 400 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ