imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có Văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC có quyền quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành.

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
3. Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
4. Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
5. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
6. Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
9. Bản sao hợp đồng BCC.

Bước 2:  Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

04. Thời gian xử lý 15 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 700 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ