imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC khi quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư 2014

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

1. Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
3. Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
4. Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
5. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
6. Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
9. Bản sao hợp đồng BCC.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại

1. Sở kế hoạch và đầu tư nơi văn phòng điều hành đặt trụ sở
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp văn phòng điều hành nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

04. Thời gian xử lý 15 ngày

05. Phí dịch vụ 2000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ