img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

01. Nội dung dịch vụ

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

02. Luật áp dụng

1. Luật doanh nghiệp 2014;
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
2. Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động
3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh

Bước 3: Kết quả
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1.200.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ