imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (đồng thời giải thể doanh nghiệp)

01. Nội dung dịch vụ

1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau:
1.1 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
1.2 Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
1.3 Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:
1.1. Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
1.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

2. Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:
1.1 Thông báo của nhà đầu tư
1.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
1.3 Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư …

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

04. Thời gian xử lý Ngay khi nộp hồ sơ

05. Phí dịch vụ 800 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ