imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau:
1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
2. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
3. Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

02. Luật áp dụng

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:
1. Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:
1. Thông báo của nhà đầu tư
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
3. Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở kế hoạch và đầu tư
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

04. Thời gian xử lý 01 ngày

05. Phí dịch vụ 1800 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ