img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp lại thẻ thường trú

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp thẻ thường trú bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong thẻ, người nước ngoài thường trú phải làm thủ tục cấp lại thẻ tại

02. Luật áp dụng

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
2. Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  1. Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thường trú
  2. Thẻ thường trú, trường hợp thẻ thường trú bị mất phải có đơn báo mất
  3. Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch
  4. Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi ghi trong thẻ thường trú

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nước ngoài thường trú phải nộp hồ sơ cấp lại thẻ thường trú tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú cấp lại thẻ

04. Thời gian xử lý 20 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 350 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ