imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp áp dụng:
1. Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.
2. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016
2. Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ:

Đối với trường hợp chuyển trụ sở:

1.Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu)

2.Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi

3.Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;

4.Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến

Đối với trường hợp cấp lại do giấy phép bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký

Bước 2: Nộp hồ sơ tại

1. Sở Công thương nơi đặt văn phòng đại diện
2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao (đối với trường hợp văn phòng đại diện nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao)

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công thương/Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao cấp lại Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện (hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có).

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 1000 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ