img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải ô tô

01. Nội dung dịch vụ

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong hoạt động vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải ô tô

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 86/2014/NĐ-CP
2. Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu)
2. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải
4. Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu)
5. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ)
6. Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi) (theo mẫu)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 3: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải phải ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 10.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ