img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (loại G1)

01. Nội dung dịch vụ

Trường hợp doanh nghiệp có dự định cung cấp trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (loại G1), doanh nghiệp phải xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi đáp ứng các điều kiện như sau:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;
b) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;
c) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định này;
d) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Thời hạn được cấp theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 10 năm.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 72/2013/NĐ-CP
2. Nghị định 27/2018/NĐ-CP
3. Nghị định 150/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)
3. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có đầy đủ nội dung theo quy định khoản 22 Điều 1, Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ lên Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Bước 3: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối

Bước 4: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử:
1. Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản kèm theo Nghị định này, kèm theo cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định
2. Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam (bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực).
3. Bản mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử
4. Phương án kỹ thuật
5. Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi: Hình ảnh một số tuyến nhân vật, hình ảnh một số vật phẩm, đồ trang bị cho nhân vật; hình ảnh, hoạt động nhân vật đang làm nhiệm vụ chủ yếu ở 5 cấp độ cao nhất (nếu có); hoạt động đối kháng đặc trưng giữa các nhân vật với nhau.

Bước 5: Nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Bước 6: Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành tổ chức thẩm định, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

04. Thời gian xử lý 55 ngày

05. Phí dịch vụ 25.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ