img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng khám đa khoa, chuyên khoa

01. Nội dung dịch vụ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập phòng khám chuyên khoa, đa khoa phải làm thủ tục đăng ký tại Sở Y tế nơi đặt phòng khám. Điều kiện đối với phòng khám đa khoa theo Điều 25 Nghị định 109/2016. Điều kiện đối với phòng khám chuyên khoa theo Điều 26 Nghị định 109/2016.

02. Luật áp dụng

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009
2. Nghị định 109/2016/NĐ-CP
3. Nghị định 155/2018/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám đa khoa, chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài
3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám đa khoa, chuyên khoa .
4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám đa khoa, chuyên khoa (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề)
5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám đa khoa, chuyên khoa
6. Tài liệu chứng minh phòng khám đa khoa, chuyên khoa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, chuyên khoa đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Y tế nơi đặt phòng khám\

Bước 3: Sở Y tế xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho phòng khám nếu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Bước 4: (Nếu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ) Phòng khám thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung, thì Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung này.

Bước 5: (Nếu không phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ) Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động tròng vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

04. Thời gian xử lý 45 ngày

05. Phí dịch vụ 25.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ