imgdautu

Đầu tư

Tư vấn thành lập dự án đầu tư, hoạt động sau thành lập, triển khai thực hiện dự án [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

01. Nội dung dịch vụ

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

02. Luật áp dụng

1. Luật đầu tư 2014
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

03. Các bước thực hiện

Step 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm

1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Step 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Step 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Step 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

04. Thời gian xử lý 03 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 200 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ