img5Service

Giấy phép

Tư vấn các điều kiện và thủ tục cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh [...]

Đăng ký dịch vụ

Quyết định cho phép thành lập, hoạt động trường mầm non của cá nhân/tổ chức nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

* Điều kiện cho phép thành lập:
1. Có đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đề án thành lập trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
* Điều kiện để hoạt động giáo dục:
1. Có quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục
3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.
4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
5. Có quy chế tổ chức và hoạt động.

02. Luật áp dụng

1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP;
2. Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

03. Các bước thực hiện

* Hồ sơ cho phép thành lập:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1.Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản;
2. Đề án thành lập

Bước 2: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Quyết định cho phép thành lập.

* Hồ sơ cho phép hoạt động:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
2. Bản sao chứng thực quyết định cho phép thành lập;
3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập;
4. Danh sách đội ngũ giáo viên;
5. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn;
6. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
7. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
8. Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở với thời hạn tối thiểu 05 năm;
9. Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mầm nonsau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mầm non trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
10. Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Trường mầm non gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế

Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục

04. Thời gian xử lý 50 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 45.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ