img4Service

Doanh Nghiệp

Tư vấn thành lập, hoạt động sau thành lập, tái cấu trúc, giải thể doanh nghiệp [...]

Đăng ký dịch vụ

Huỷ đăng ký công ty đại chúng

01. Nội dung dịch vụ

Công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện sau đây: Vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc có số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc số cổ đông hoặc cả hai điều kiện trên.

02. Luật áp dụng

1. Luật chứng khoán 2006 sửa đổi năm 2010;
2. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Văn bản thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;
2. Báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán;
3. Danh sách cổ đông có xác nhận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Công ty đại chúng nộp hồ sơ huỷ đăng ký Công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bước 3: Nhận kết quả
Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng.

04. Thời gian xử lý Sau 01 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện

05. Phí dịch vụ 12.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ